Regulamin i polityka prywatności strony

Dojedz.pl

REGULAMIN
APLIKACJI DOJEDŹ.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji Dojedź.pl.
Definicje:
Aplikacja – aplikacja Dojedź.pl, za pośrednictwem której Administrator świadczy usługi opisane w niniejszym Regulaminie,
Administrator – Miłosz Steleżuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MSTEL – Przewóz Osób Miłosz Steleżuk, ul. Wilcza 35, 59-970 Zawidów, NIP: 6152017506, REGON: 022125517;
Użytkownik prywatny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i nie będąca Firmą przewozową w rozumieniu lit. d) niniejszego punktu;
Firma przewozowa – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie profesjonalnego przewozu osób i korzysta z Aplikacji w celu publikacji ofert przewozu osób w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
Użytkownik – korzystający z serwisu Użytkownik prywatny lub Firma przewozowa w rozumieniu lit. c) i d) niniejszego punktu;
Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w Aplikacji, umożliwiający założenie Konta;
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem email) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;
Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), – określający zasady korzystania z Aplikacji.
Za pośrednictwem Aplikacji, Administrator świadczy następujące usługi:
Gromadzenie danych Użytkowników.
Umożliwienie Użytkownikom komunikowania się za pośrednictwem Aplikacji,
Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Aplikacji.
Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Aplikacji.
Użytkownicy zobowiązują się przy korzystaniu z Aplikacji podawać tylko prawdziwe dane. Zabronione jest udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników. W przypadku uzyskania dostępu do Konta przez osobę nieuprawnioną, należy niezwłocznie powiadomić Administratora, wysyłając wiadomość mailową na adres:  dojedz@gmail.com.
Zabronione jest umieszczanie w Aplikacji danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez zgody tych osób.
Każdy Użytkownik, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Aplikacji, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się w Aplikacji jest prywatne i poufne.
Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami są zabronione.
Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
Korzystanie z Aplikacji jest dostępne tylko dla osób, które ukończyły 18 lat. Użytkownik rejestrujący lub  logujący się na platformie proszony jest o potwierdzenie, że ukończył 18 lat.
Za pośrednictwem adresu e-mail: dojedz@gmail.com można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
Świadcząc usługi Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy Aplikacji byli zadowoleni.
Przed rejestracją Użytkownik proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
Rejestracja Użytkowników w Serwisie może przebiegać na dwa sposoby:
Pierwszym sposobem jest rejestracja poprzez Aplikację, w której Użytkownik może uzupełnić Formularz rejestracyjny o dane wymagane (adres email), ustanowić hasło chroniące Konto, a następnie kliknąć przycisk służący do potwierdzenia rejestracji, po uprzednim udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
Drugim sposobem jest rejestracja za pośrednictwem portalu Facebook.
Korzystając z opcji rejestracji wskazanej w punkcie 4. b) niniejszego paragrafu, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na uzyskanie przez Administratora dostępu do informacji oraz zdjęć umieszczonych na portalu Facebook. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem ww. informacji reguluje dokument Polityka Prywatności Aplikacji Dojedź.pl.
Jeżeli Użytkownik pozytywnie przeszedł procedurę rejestracji, może bez ograniczeń korzystać z funkcji Aplikacji, z zastrzeżeniem zapisów §4.
Użytkownikom, którzy dokonali rejestracji za pośrednictwem sposobu, o którym mowa w punkcie 4. b) niniejszego paragrafu, Administrator umożliwia logowanie za pośrednictwem portalu.
Umowa Użytkownika z Administratorem jest zawierana na czas nieokreślony.
Za chwilę zawarcia Umowy o świadczenie usług uznaje się dzień, w którym Użytkownik naciśnie (kliknie) przycisk (pole) służące do potwierdzenia rejestracji w Aplikacji.
Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Użytkownikiem, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. O wypowiedzeniu Umowy Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną email, wysłaną na adres podany podczas rejestracji w Aplikacji.
Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: ul. Wilcza 35, 59-970 Zawidów lub na adres e-mail: dojedz@gmail.com, lub poprzez usunięcie swoich danych z Aplikacji, za pomocą odpowiedniego pola (przycisku).
Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności Użytkownik prywatny korzystający z Aplikacji w celach zarobkowych) lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu lub normy powszechnie obowiązującego prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Założenie nowego Konta przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte, wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.
W przypadku rozsyłania przez Użytkownika tzw. spamu lub używania przez niego słów powszechnie uznanych za obraźliwe, bądź naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego wyłączenia Użytkownikowi dopuszczającego się w/w działań możliwości komunikacji za pośrednictwem Aplikacji oraz zamieszczania ogłoszeń/ocen.
W przypadku wykrycia błędów w działaniu Aplikacji, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§4. FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI
Główną funkcją Aplikacji jest carpooling czyli ogłaszanie i odnajdywanie możliwości wspólnych przejazdów z innymi Użytkownikami celem zmniejszenia kosztów podróży. Dodatkowo, celem znalezienia alternatywnego środka dojazdu dla Użytkowników prywatnych, ogłoszenia o możliwości przejazdu mogą zamieszczać także Firmy przewozowe.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania kolejności wyświetlania dodawanych przez Użytkowników ogłoszeń.
Aplikacja umożliwia także ocenianie i komentowanie profili Użytkowników. Oceny mogą zamieszczać wyłącznie inni Użytkownicy po skorzystaniu z możliwości wspólnego przejazdu. Administrator zastrzega, że może unieważnić niektóre oceny/komentarze, których treść będzie budzić uzasadnione zastrzeżenia.
Użytkownicy prywatni nie mogą wykorzystywać Aplikacji w celach zarobkowych. Jedyną przesłanką pobierania opłat od innych Użytkowników prywatnych jest podział kosztów podróży pomiędzy wszystkich pasażerów.
Użytkownicy proponujący Użytkownikom prywatnym możliwość przejazdu, muszą posiadać ważne prawo jazdy oraz zgodnie z przepisami prawa posiadać pojazd z ważną polisą OC i aktualnym badaniem technicznym. Oferowana ilość miejsc w samochodzie musi być zgodna ze stanem faktycznym i ilością sprawnych pasów bezpieczeństwa.
Firmy przewozowe są zobowiązane do posiadania aktualnej licencji na przewóz osób oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Firma przewozowa odpowiada także za wyznaczenie kierowcy posiadającego ważne prawo jazdy.
Firmy przewozowe są zobowiązane do posiadania kasy fiskalnej oraz wystawiania na żądanie korzystających z ich usług Użytkowników prywatnych faktur VAT.
Administrator zastrzega sobie możliwość  weryfikacji danych i uprawnień Użytkowników.
Kwotę należną za przejazd ustala Użytkownik. Administrator nie narzuca przedziałów cenowych.
Administrator nie pośredniczy w sprzedaży usług przez Firmy przewozowe i daje im jedynie możliwość zamieszczania ogłoszeń o możliwości przejazdu.
Administrator nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami Aplikacji.
Czas i miejsce zapłaty za przejazd ustalany jest pomiędzy Użytkownikami, jednak pasażer powinien zapłacić w przypadku korzystania z usług Użytkownika prywatnego najpóźniej przed  opuszczeniem pojazdu, a w przypadku korzystania z usługi Firmy przewozowej – przy wsiadaniu do pojazdu.
Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów prawa oraz kodeksu drogowego, nie stwarzania podczas jazdy zagrożenia dla siebie, pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Na żądanie Administratora lub pasażera korzystającego z usług Użytkownika oferującego przewóz, Użytkownik ten powinien udzielić informacji o posiadanym prawie jazdy, dacie ostatniego przeglądu technicznego pojazdu oraz ważności ubezpieczenia.

§5. REKLAMACJE
W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Wilcza 35, 59-970 Zawidów lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: dojedz@gmail.com.
W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Uprawnienie powyższe nie przysługuje w następujących przypadkach:
świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,
szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,
dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy lub usunąć swoje dane zgromadzone w Aplikacji, za pomocą odpowiedniego przycisku (pola).

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Aplikacji Dojedź.pl należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Aplikacji Dojedź.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez  pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Aplikacji Dojedź.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§8. LICENCJA
Użytkownik umieszczając w Aplikacji wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), w szczególności zdjęcia, pliki, grafiki, materiały, a także wpisy, komentarze, opinie, informacje i logotypy (zw. łącznie „treściami”) udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług przez Administratora, rozpowszechniania i promocji Aplikacji, w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Użytkownik w przypadku skierowania przez osoby lub podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie. Po wezwaniu ze strony Administratora, Użytkownik ten zwróci Administratorowi wszelkie koszty poniesione w związku z roszczeniami osób trzecich oraz jakiegokolwiek rodzaju szkodami poniesionymi przez osoby trzecie na skutek w/w zdarzeń. W wypadku wszczęcia przeciwko Administratorowi procesu lub postępowania przed organami sądowymi lub administracyjnymi w związku z wystąpieniem jednej z sytuacji, o których mowa w zdaniach poprzednich, Użytkownik jest zobowiązany wstąpić do procesu lub postępowania i zwrócić Administratorowi poniesione koszty procesu lub postępowania, a także koszty pomocy prawnej, w tym koszty zastępstwa procesowego.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając formularze elektroniczne celem skorzystania z Aplikacji Administratora, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Niektóre funkcje Aplikacji wymagają uruchomienia geolokalizacji, która pozwala na określenie miejsca pobytu Użytkownika. Wyrażenie zgody na uruchomienie geolokalizacji jest dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji, z czym Użytkownik powinien się liczyć nie wyrażając zgody. Przed uruchomieniem funkcji Aplikacji wymagających włączenia geolokalizacji, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na udostępnienie Aplikacji informacji o miejscu swojego pobytu za pośrednictwem GPS.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
Podawane przez Użytkownika informacje oraz dane osobowe (z wyłączeniem geolokalizacji) są upubliczniane w ramach Aplikacji, w związku z czym w/w informacje oraz dane osobowe Użytkowników są dostępne dla osób korzystających z sieci web oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.
Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Aplikacji Dojedź.pl,

§ 10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników sprzeczne z Regulaminem, oraz za niedopełnienie przez Użytkowników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Aplikacji spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług, w tym w szczególności do wprowadzenia opłat za korzystanie z Aplikacji lub niektórych jej funkcji. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.
Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.
Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.DOJEDZ.PL

Administratorem Danych Osobowych jest Miłosz Steleżuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MSTEL – Przewóz Osób Miłosz Steleżuk z działalnością główną pod adresem: ul. Wilcza 35, 59-970 Zawidów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6152017506, REGON: 022125517.

Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@dojedz.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Wilcza 35, 59-970 Zawidów.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
imię i nazwisko – w celu korzystania z usług naszego Serwisu internetowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować usługi oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanymi usługami.

Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w celu nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.

Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego. 

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:
bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda  lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego,
niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Serwisie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Serwisie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@dojedz.pl lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.